dimecres, 9 de desembre de 2009

SHELL

Shell és el mode de text de UNIX. És l'equivalent al MS-DOS de Windows.

¿Però...que és això de mode text?

El més comú és que un usuari encengui l'ordinador, li apareixi l'escriptori i comenci a obrir programas, començar tasques... Doncs també és pot controlar un ordinador introduint ordres en forma de text que un intèrpret d'instruccions executarà.

Això ens permet fer -quasi- qualsevol funció desde la terminal, encara que abans hem de conèixer com funciona i quines són les seves instruccions.

La terminal ens mostra en primer terme, cada cop que escrivim, el nom de l'usuari en el que estem, seguint el següent format:
Exemple: microinformatica@pc-12~$ (usuari@_host_home_no root).

Quan escrivim una instrucció, ha de seguir l'stàndard següent: instrucció_paràmetres_...
Totes les instruccions d'una sola funció han d'estar a la mateixa línia.
Modificador: paràmetre que afegit a una instrucció fa que aquesta faci més coses.
Exemples:
-r: inclou arxius i subcarpetes.
-f: elimina la major part de missatges d'error.

Llista d'instruccions per a UNIX

-init 0: apaga el Pc.
-[instrucció] --help: mostra informació sobre la instrucció. Exemple: “ls --help” mostra ajuda de la instrucció ls.
-man_[instrucció]: com el –help, però ens dóna una ajuda més extensa.
-ls: mostra els arxius de la carpeta en la que estem. Exemple: “ls /” mostra els arxius de la carpeta arrel.
-cat: mostra el contingut d'un arxiu. Exemple: “cat /var/log/messages
” , mostra els últims missatges del sistema.
-cd: cambia de carpeta. Exemple: “cd /home/user”, entra a la carpeta user, dintre de home. Per anar cap enrere s'usa cd ..
-cp: copia arxius i carpetes. Exemple: “cp /home/user/ola.doc /home/user/bum, copia l'arxiu ola.doc a la carpeta bum.
-rm: elimina arxius i carpetes del sistema d'arxius. Exemple: “rm /home/user/ola”, elimina la carpeta ola.
-r: inclou arxius i subcarpetes.
-i: demana confirmació per a cada arxiu que borri.
-f: ignora arxius no existents i elimina qualsevol avís de confirmació.
-l: pregunta abans d'eliminar més de tres arxius.
-sudo: executa una instrucció o una aplicació com a usuari root, en mode text. Si un usuari no està resgistrat coma usuari sudoer, no pot exercir coma root. Exemple: “sudo gimp” obre el programa gimp.
-gksu: executa una instrucció o una aplicació com a usuari root, en mode gràfic (xwin).
-chmod: modifica permissos de propietari, grups y altres usuaris, i al mateix temps per a la lectura (r), escritura (w) i execució (x).
Exemple: “chmod 744 /home”, els números fan referència als permissos que vulguis donar-li al propietari (primer numero), grup (segon número) y altres usuaris (tercer número). A continuació tenim la tabula de permissos:

Número

Binari

Lectura (r)

Escritura(w)

Execució(x)

0

000.

X

X

X

1

001.

X

X

Si

2

010.

X

Si

X

3

011.

X

Si

Si

4

100.

Si

X

X

5

101.

Si

X

Si

6

110.

Si

Si

X

7

111.

Si

Si

Si
-chown: modifica els usuaris i grups de carpetas y/o arxius. Exemple: “chown root:staff /u” estableix root com a propietari de la carpeta u, i només els usuaris que pertanyin al grup staff podran accedir-hi.
-chgrp: modifica el grup d'arxius i carpetes.
-apt-get: descarrega i instal·la paquets.
install: instal·la paquetes.
upgrade: actualitza la llista de paquets.
update: actualitza la lista de paquetes.
remove: desinstal·la paquets.
-dpkg: gestiona paquets o arxius d'extensió .deb.
-wget: guarda arxius de la web o de un Pc remot.
http-user: per a llocs web on es requereix usuari.
http-password: per a llocs web on es requereix contrasenya.
-iconfig: mostra l'estat i la configuració de les targetes de xarxa.
-lspci: mostra informació sobre les targetes pci i dispositius Usb connectats al Pc.
-lsusb: mostra informació més extensa sobre els dispositius usb que hagin conectats al Pc.


Francisco Real
Tècnic microinformàtic

Cap comentari: