divendres, 13 de novembre de 2009

Compensatòria: Projecte empresa d'activitats TIC

Area Infraestructura tecnològica

Tota empresa requereix disposar d’uns serveis informàtics basats en una infraestructura tecnològica i uns processos dissenyats per prestar aquests serveis. De forma bàsica, podem dividir aquests serveis en tres àrees:

 • Serveis informàtics per l’usuari final
 • Serveis informàtics interns
 • Serveis informàtics de negoci
Els projectes a desenvolupar son la definició de la infraestructura i els processos necessaris per que l’empresa pugui disposar de les 3 àrees de servei definides

Projecte 1 : Definició de la infraestructura i processos per la prestació de serveis informàtics per l’usuari final

Tot usuari empleat de l’empresa ha de poder disposar d’una infraestructura basada en una estació de treball. En funció del rol que tingui l’empleat a l’empresa, aquest pot ser usuari de pc, portàtils, mac o dispositius mòbils (blackberry, iphone, palms ..)

El conjunt de processos i infraestructura a definir en aquest projecte són:

 • Definir el tipus d’estació de treball que podrà tenir un usuari (pc, portàtil, mac..)
 • Definir el tipus de dispositiu mòbil que podrà ser utilitzat com eina de treball (iphone, blackberry, ...)
 • Definir quins sistemes operatius podrà utilitzar un usuari (Windows XP, Vista, W7, Linux, MacOS, ...)
 • Definir els tipus de suport que es prestarà als usuaris en cas d’incidència, problemes o consulta i quin serà el mecanisme o eina per registrar les incidències, problemes i consultes per fer-ne seguiment
 • Definir el conjunt de serveis que un usuari podrà utilitzar des de la seva estació de treball (correu, accés a internet, copies de seguretat d’arxius importants, serveis d’impressió..)
 • Definir qualsevol altre procés o infraestructura que creieu convenient

Projecte 2: Definició de la infraestructura i processos per la prestació de serveis informàtics interns

L’empresa ha de disposar de serveis informàtics interns per poder donar suport als serveis informàtics d’usuari final. Si els usuaris disposen de correu o impressores, han d’existir els corresponents servidors que suporten aquests servei.

El conjunt de processos i infraestructura a definir en aquest projecte són:

 • Identificar quins tipus de serveis i servidors per l’ús intern de l’empresa creieu que son necessaris (penseu en els serveis que han de poder utilitzar els empleats, per exemple correu, copies de seguretat, servidors de fitxers, servidors per accés a Internet...)
 • Definir quins dels serveis son crítics pels vostres usuaris
 • Definir el tipus de monitorització i manteniment preventiu que efectuareu sobre els servidors per garantir-ne el correcte funcionament
 • Identificar quina metodologia utilitzareu per fer un seguiment de les incidències, problemes i canvis sobre els servidors
 • Definir qualssevol altre procés o infraestructura que creieu convenient

Projecte 3: Definició de la infraestructura i processos per la prestació de serveis informàtics de negoci

Part del negoci de l’empresa es basa en la realització de projectes educatius i propostes de comunicació, dinamització i comunitat virtuals, pel que cal dotar l’empresa de la infraestructura informàtica necessària per poder publicar tot tipus de recursos Web 2.0

El conjunt de processos i infraestructura a definir en aquest projecte són:

 • Identificar la tipologia de serveis informàtics necessària per donar suport al negoci de l’empresa (servidors web, servidors de base de dades, etc..)
 • Definir les estratègies de monitorització, manteniment i continuïtat de negoci (que fas si per exemple cau una comunitat virtual) necessàries pel bon funcionament d’aquests serveis (còpies de seguretat, procediments de recuperació en cas de desastre, etc)
 • Control d’accessos públics al material publicat a Internet (qui pot consultar, qui pot modificar, etc..)
 • Identificar quina metodologia utilitzareu per fer un seguiment de les incidències, problemes i canvis sobre els servidors
 • Definir qualssevol altre procés o infraestructura que creieu convenient

Necessito una relació de les parelles, i del seu projecte assignat.

Cap comentari: